Privacy statement

Prachtportretten (hierna genoemd ik), gevestigd aan Visstraat 28, 4691ED Tholen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Rinie van Driel
Visstraat 28  4691ED  Tholen
Rinie van Driel is de Functionaris Gegevensbescherming van prachtportretten. Hij is te bereiken via rinie@rinievandriel.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk:
Prachtportretten verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
- Naam
- Locatiegegevens
- Bankrekeningnummer
- ras
- Biometrische gegevens
- Foto's
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk.
Prachtportretten verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het kunnen uitvoeren van de opdracht
- Het afhandelen van je betaling
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig hebben voor mijn belastingaangifte. Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Geautomatiseerde besluitvorming;
Ik neem niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van prachtportretten) tussen zit.

Ik gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
Een fotoprogramma  om beeldbewerkingen te doen t.b.v. opdrachten, en een boekhoudprogramma, een tekenprogramma om de karikaturen te maken.

Delen van persoonsgegevens met derden;
Ik verstrek uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruiken;
Ik gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen;
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik over je beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek indienen tot inzage, correctie of verwijdering  van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar rinie@rinievandriel.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door je is gedaan, vragen ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveiligen;
Ik neem de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via rinie@rinievandriel.nl